نمونه 368 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. طول بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است.

Englishٍ

previous
368
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 368

عمل بینی شماره 365غضروفی با پوست ضخیم
365
عمل بینی شماره 366غضروفی با پوست ضخیم
366
عمل بینی شماره 367غضروفی (استخوانی)
367
عمل بینی شماره 368غضروفی (استخوانی)
368
عمل بینی شماره 369غضروفی با پوست ضخیم
369
عمل بینی شماره 370غضروفی با پوست ضخیم
370
عمل بینی شماره 371گوشتی با غضروف های قوی
371