نمونه 431 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. در بینی که پوست ضخیمی دارد، کوچک کردن سایز بینی باید بسیار با احتیاط انجام گیرد. زیرا اگر اسکلت بینی از حد مجاز کوچک تر شود، قادر به باز نگاه داشتن راه هوایی نیست و فشار پوست ضخیم باعث تنگ شدن راه هوایی می شود. در این کیس، کوچک شدن بینی به صورت استاندارد انجام شده و با وجود زیباتر شدن بینی، هیچ گونه مشکل تنفسی یا بویایی ایجاد نشده است.

Englishٍ

previous
431
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 431

عمل بینی شماره 428غضروفی (استخوانی)
428
عمل بینی شماره 429غضروفی (استخوانی)
429
عمل بینی شماره 430غضروفی با پوست ضخیم
430
عمل بینی شماره 431غضروفی با پوست ضخیم
431
عمل بینی شماره 432غضروفی (استخوانی)
432
عمل بینی شماره 433غضروفی با پوست ضخیم
433
عمل بینی شماره 434غضروفی با پوست ضخیم
434