نمونه 432 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. طول بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. در بینی هایی که پوست ضخیمی دارند، چالش اصلی حفظ استحکام نوک بینی است. اگر تقویت و بازسازی نوک بینی به خوبی انجام نشود، بعد از عمل و در حین فرآیند ترمیم، پوست ضخیم، نوک بینی را به پایین می کشد و باعث افتادگی و شل شدن آن ظرف شش ماه بعد از عمل می شود. در این بیمار به علت تقویت عالی نوک بینی با غضروف های پیوندی طبیعی و بعد از گذشت یک سال، هیچ گونه افتادگی مشاهده نمی شود. غضروف های پیوندی از تیغه وسط خود بینی برداشته می شود و هیچ گونه خطر عفونت یا پس زدن پیوند ندارد.

Englishٍ

previous
432
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 432

عمل بینی شماره 429غضروفی (استخوانی)
429
عمل بینی شماره 430غضروفی با پوست ضخیم
430
عمل بینی شماره 431غضروفی با پوست ضخیم
431
عمل بینی شماره 432غضروفی (استخوانی)
432
عمل بینی شماره 433غضروفی با پوست ضخیم
433
عمل بینی شماره 434غضروفی با پوست ضخیم
434
عمل بینی شماره 435غضروفی (استخوانی)
435