نمونه 566 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
566
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 566

عمل بینی شماره 563غضروفی (استخوانی)
563
عمل بینی شماره 564غضروفی (استخوانی)
564
عمل بینی شماره 565غضروفی (استخوانی)
565
عمل بینی شماره 566غضروفی (استخوانی)
566
عمل بینی شماره 567غضروفی (استخوانی)
567
عمل بینی شماره 568غضروفی (استخوانی)
568
عمل بینی شماره 569غضروفی (استخوانی)
569