نمونه 569 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
569
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 569

عمل بینی شماره 566غضروفی (استخوانی)
566
عمل بینی شماره 567غضروفی (استخوانی)
567
عمل بینی شماره 568غضروفی (استخوانی)
568
عمل بینی شماره 569غضروفی (استخوانی)
569
عمل بینی شماره 570غضروفی (استخوانی)
570
عمل بینی شماره 571غضروفی (استخوانی)
571
عمل بینی شماره 572غضروفی (استخوانی)
572