نمونه 575 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
575
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 575

عمل بینی شماره 572غضروفی (استخوانی)
572
عمل بینی شماره 573گوشتی
573
عمل بینی شماره 574گوشتی
574
عمل بینی شماره 575گوشتی
575
عمل بینی شماره 576گوشتی با غضروف های قوی
576
عمل بینی شماره 577گوشتی با غضروف های قوی
577
عمل بینی شماره 578گوشتی
578