نمونه 578 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
578
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, semi fancy result. Case number 578

عمل بینی شماره 575گوشتی
575
عمل بینی شماره 576گوشتی با غضروف های قوی
576
عمل بینی شماره 577گوشتی با غضروف های قوی
577
عمل بینی شماره 578گوشتی
578
عمل بینی شماره 579گوشتی
579
عمل بینی شماره 580گوشتی
580
عمل بینی شماره 581گوشتی
581