نمونه 581 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
581
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 581

عمل بینی شماره 578گوشتی
578
عمل بینی شماره 579گوشتی
579
عمل بینی شماره 580گوشتی
580
عمل بینی شماره 581گوشتی
581
عمل بینی شماره 582غضروفی (استخوانی)
582
عمل بینی شماره 583غضروفی (استخوانی)
583
عمل بینی شماره 584غضروفی (استخوانی)
584