نمونه 582 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
582
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 582

عمل بینی شماره 579گوشتی
579
عمل بینی شماره 580گوشتی
580
عمل بینی شماره 581گوشتی
581
عمل بینی شماره 582غضروفی (استخوانی)
582
عمل بینی شماره 583غضروفی (استخوانی)
583
عمل بینی شماره 584غضروفی (استخوانی)
584
عمل بینی شماره 585غضروفی (استخوانی)
585