نمونه 599 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
599
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 599

عمل بینی شماره 596گوشتی
596
عمل بینی شماره 597غضروفی با پوست ضخیم
597
عمل بینی شماره 598غضروفی با پوست ضخیم
598
عمل بینی شماره 599غضروفی (استخوانی)
599
عمل بینی شماره 600غضروفی (استخوانی)
600
عمل بینی شماره 601غضروفی (استخوانی)
601
عمل بینی شماره 602غضروفی (استخوانی)
602