نمونه 612 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
612
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 612

عمل بینی شماره 609گوشتی
609
عمل بینی شماره 610گوشتی
610
عمل بینی شماره 611غضروفی (استخوانی)
611
عمل بینی شماره 612غضروفی (استخوانی)
612
عمل بینی شماره 613غضروفی (استخوانی)
613
عمل بینی شماره 614غضروفی (استخوانی)
614
عمل بینی شماره 615غضروفی (استخوانی)
615