نمونه 613 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
613
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 613

عمل بینی شماره 610گوشتی
610
عمل بینی شماره 611غضروفی (استخوانی)
611
عمل بینی شماره 612غضروفی (استخوانی)
612
عمل بینی شماره 613غضروفی (استخوانی)
613
عمل بینی شماره 614غضروفی (استخوانی)
614
عمل بینی شماره 615غضروفی (استخوانی)
615
عمل بینی شماره 616غضروفی (استخوانی)
616