نمونه 740 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سه ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
740
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 740

عمل بینی شماره 737غضروفی (استخوانی)
737
عمل بینی شماره 738غضروفی (استخوانی)
738
عمل بینی شماره 739غضروفی (استخوانی)
739
عمل بینی شماره 740غضروفی (استخوانی)
740
عمل بینی شماره 741غضروفی با پوست ضخیم
741
عمل بینی شماره 742غضروفی با پوست ضخیم
742
عمل بینی شماره 743غضروفی (استخوانی)
743