نمونه 743 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
743
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 743

عمل بینی شماره 740غضروفی (استخوانی)
740
عمل بینی شماره 741غضروفی با پوست ضخیم
741
عمل بینی شماره 742غضروفی با پوست ضخیم
742
عمل بینی شماره 743غضروفی (استخوانی)
743
عمل بینی شماره 744غضروفی (استخوانی)
744
عمل بینی شماره 745گوشتی
745
عمل بینی شماره 746غضروفی (استخوانی)
746