نمونه 756 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
756
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 756

عمل بینی شماره 753غضروفی (استخوانی)
753
عمل بینی شماره 754غضروفی (استخوانی)
754
عمل بینی شماره 755غضروفی (استخوانی)
755
عمل بینی شماره 756گوشتی با غضروف های قوی
756
عمل بینی شماره 757گوشتی با غضروف های قوی
757
عمل بینی شماره 758غضروفی (استخوانی)
758
عمل بینی شماره 759غضروفی (استخوانی)
759