نمونه 758 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
758
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 758

عمل بینی شماره 755غضروفی (استخوانی)
755
عمل بینی شماره 756گوشتی با غضروف های قوی
756
عمل بینی شماره 757گوشتی با غضروف های قوی
757
عمل بینی شماره 758غضروفی (استخوانی)
758
عمل بینی شماره 759غضروفی (استخوانی)
759
عمل بینی شماره 760غضروفی (استخوانی)
760
عمل بینی شماره 761غضروفی (استخوانی)
761