نمونه 772 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. سه ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
772
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 772

عمل بینی شماره 769غضروفی (استخوانی)
769
عمل بینی شماره 770غضروفی (استخوانی)
770
عمل بینی شماره 771غضروفی (استخوانی)
771
عمل بینی شماره 772غضروفی با پوست ضخیم
772
عمل بینی شماره 773غضروفی با پوست ضخیم
773
عمل بینی شماره 774غضروفی (استخوانی)
774
عمل بینی شماره 775غضروفی (استخوانی)
775