نمونه 864 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
864
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 864

عمل بینی شماره 861غضروفی (استخوانی)
861
عمل بینی شماره 862غضروفی (استخوانی)
862
عمل بینی شماره 863
863
عمل بینی شماره 864غضروفی با پوست ضخیم
864
عمل بینی شماره 865غضروفی با پوست ضخیم
865
عمل بینی شماره 866
866
عمل بینی شماره 867غضروفی با پوست ضخیم
867