نمونه 940 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
940
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 940

عمل بینی شماره 937غضروفی با پوست ضخیم
937
عمل بینی شماره 938غضروفی با پوست ضخیم
938
عمل بینی شماره 939غضروفی (استخوانی)
939
عمل بینی شماره 940غضروفی (استخوانی)
940
عمل بینی شماره 941غضروفی (استخوانی)
941
عمل بینی شماره 942غضروفی (استخوانی)
942
عمل بینی شماره 943غضروفی (استخوانی)
943