نمونه 525 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
525
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 525

عمل بینی شماره 522غضروفی (استخوانی)
522
عمل بینی شماره 523غضروفی (استخوانی)
523
عمل بینی شماره 524غضروفی (استخوانی)
524
عمل بینی شماره 525غضروفی با پوست ضخیم
525
عمل بینی شماره 526غضروفی (استخوانی)
526
عمل بینی شماره 527غضروفی با پوست ضخیم
527
عمل بینی شماره 528غضروفی با پوست ضخیم
528