نمونه 526 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
526
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 526

عمل بینی شماره 523غضروفی (استخوانی)
523
عمل بینی شماره 524غضروفی (استخوانی)
524
عمل بینی شماره 525غضروفی با پوست ضخیم
525
عمل بینی شماره 526غضروفی (استخوانی)
526
عمل بینی شماره 527غضروفی با پوست ضخیم
527
عمل بینی شماره 528غضروفی با پوست ضخیم
528
عمل بینی شماره 529غضروفی (استخوانی)
529