نمونه 529 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
529
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 529

عمل بینی شماره 526غضروفی (استخوانی)
526
عمل بینی شماره 527غضروفی با پوست ضخیم
527
عمل بینی شماره 528غضروفی با پوست ضخیم
528
عمل بینی شماره 529غضروفی (استخوانی)
529
عمل بینی شماره 530غضروفی (استخوانی)
530
عمل بینی شماره 531غضروفی (استخوانی)
531
عمل بینی شماره 532غضروفی با پوست ضخیم
532