نمونه 83 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. طول بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
83
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 83

عمل بینی شماره 80غضروفی (استخوانی)
80
عمل بینی شماره 81گوشتی
81
عمل بینی شماره 82غضروفی (استخوانی)
82
عمل بینی شماره 83غضروفی (استخوانی)
83
عمل بینی شماره 84غضروفی (استخوانی)
84
عمل بینی شماره 85غضروفی با پوست ضخیم
85
عمل بینی شماره 86غضروفی با پوست ضخیم
86